İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ

Haber tarihi: 07.11.2023

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ

İş Güvenliği Uzmanı Kimdir?

İş güvenliği konularında görev yapmak üzere donanım sahibi tüm teknik disiplindekiler iş güvenliği uzmanı olarak görev yapabilir.

İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

İş güvenliği uzmanlığı eğitimlerini veren, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler iş güvenliği uzmanlığı eğitimleri verirler. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen kurumlar tarafından düzenlenen eğitimlere katılıp iş güvenliği uzmanlığı hakkında yeterli bilgi ve donanım elde edilir. Daha sonra İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak, ya da yaptırılacak sınavda başarılı olanlar, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen iş güvenliği uzmanlığı belgesi alırlar.
Bursa da iş güvenliği uzmanlığı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş Mavi Akademi Eğitim kurumundan bu eğitim alınmaktadır.
Bursa iş güvenliği uzmanlığı kursu vermek üzere ülkemizde Çalışma Bakanlığından yetki alan ilk 4. Eğitim kurumu olarak yetki tarihimizden bu yana iş güvenliği uzmanlığı kurslarımız kesintisiz devam etmektedir.

İş Güvenliği Uzmanlarının Görevleri Nelerdir?

• İş Güvenliği alanında Rehberlik ve danışmanlık
• İş Güvenliği noktasında Risk Değerlendirmesi
• İş Güvenliği açısından Çalışma Ortamı Gözetimi
• İş Güvenliği Eğitimleri, bilgilendirme ve isg eğitimlerinin kayıt altına alınması
• İş Güvenliği çalışmaları çerçevesinde ilgili birimlerle iş birliği


İş Güvenliği Uzmanlarının Yükümlülükleri Nelerdir?

(1) İş güvenliği uzmanları, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.

(2) İş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.

(3) (Değişik:RG-30/4/2015-29342) İş güvenliği uzmanı, işverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden acil durdurma gerektiren haller ile yangın, patlama, göçme, kimyasal sızıntı gibi hayati tehlike arz edenleri, belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, işyerinin bağlı bulunduğu çalışma ve iş kurumu il müdürlüğüne yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler.

(4) İş güvenliği uzmanı, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri ile 9 uncu maddede belirtilen hususlara ait faaliyetlerini, işyeri hekimi ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazar.

İş Güvenliği Uzmanlarının Yetkileri Nelerdir?

(1) İş güvenliği uzmanının yetkileri aşağıda belirtilmiştir:
a) (Mülga:RG-30/4/2015-29342)
b) İşyerinde belirlediği hayati tehlikenin ciddi ve önlenemez olması ve bu hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işin durdurulması için işverene başvurmak.
c) Görevi gereği işyerinin bütün bölümlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulaşmak ve çalışanlarla görüşmek.
ç) Görevinin gerektirdiği konularda işverenin bilgisi dâhilinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işyerinin iç düzenlemelerine uygun olarak işbirliği yapmak.

(2) Tam süreli iş sözleşmesi ile görevlendirilen iş güvenliği uzmanları, çalıştıkları işyeri ile ilgili mesleki gelişmelerini sağlamaya yönelik eğitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katılma hakkına sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geçen sürelerden bir yıl içerisinde toplam beş iş günü kadarı çalışma süresinden sayılır ve bu süreler sebebiyle iş güvenliği uzmanının ücretinden herhangi bir kesinti yapılamaz.

İş Güvenliği Uzmanlık Belgesi Alan Uzmanların Yasal Çalışma Süreleri En az Ne kadar Olmalıdır?

(1) İş güvenliği uzmanı, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yapar:

• Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika
• Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika
• Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika

(2) Az tehlikeli sınıfta yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 1000 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanlığı eğitimi alarak sınavda başarı gösteren uzmanlar ek olarak görevlendirilir.

(3) Tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanlık belgesine Sertifikalı iş güvenliği uzmanı,
görevlendirilir. Çalışan sayısının 500 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar sertifikalı iş güvenliği uzmanları ek olarak görevlendirilir.

(4) Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 250 çalışan için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 250 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz önünde bulundurularak birinci fıkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar iş güvenliği uzmanı ek olarak görevlendirilir.
Yetkili eğitim kurumlarından iş güvenliği kursu aldıktan sonra başarılı olan iş sağlığı ve güvenliği uzmanı sözleşmede belirtilen süre kadar işyerinde hizmet sunar. Birden fazla işyeri ile kısmi süreli iş sözleşmesi yapıldığı takdirde bu işyerleri arasında yolda geçen süreler haftalık kanuni çalışma süresinden sayılmaz.

(6) İş güvenliği kursu alan, sınavda başarılı olan ve iş güvenliği uzmanlık sertifikası alan kişi bu sertifikayı alarak iş güvenliği uzmanı olarak tam gün çalıştığı işyeri dışında fazla çalışma yapamaz.

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik gereğince;

Kimler İş Güvenliği Uzmanlık Eğitimine Katılabilir?

• Tüm mühendislik fakültesi mezunları,
• Mimarlık Fakültesi,
• Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik, Kimya, Biyoloji Bölümü Mezunları,
• Teknik Öğretmenler ve
• İş Güvenliği Bölüm Mezunları
İş Güvenliği Uzmanlık Eğitimine katılabilmektedir.

İş Güvenliği uzmanlık Eğitimi Kaç Saat Sürer?

İş Güvenliği Uzmanlık Kursu eğitim içeriği aşağıdaki gibidir.
15 gün Offline (90 saat)
15 gün Online (90 saat)
5 gün staj (40 saat)
Olacak şekilde toplamda 35 gündür (220 saat).
İş Güvenliği Uzmanlık Eğitimlerimiz offline eğitimlerle başlamaktadır. Firmamızın web sitesi üzerinden katılımcılara özel olarak verilen kullanıcı adı ve şifreleri ile istedikleri saat ve günlerde sisteme girerek offline eğitimlere katılabilmektedirler.
Online derslerimiz ise gün içerisinde akşam grubu be sabah grubu olmak üzere iki farklı grupta gerçekleşmektedir. Sabah gruplarımız 09.00-15.00 saatleri arasında olup akşam grubu saatlerimiz ise 15.00-21.00 arasında online eğitimlere katılım sağlayabilmektedirler.
Uygulamaları (staj) iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri için ise Mavi Akademi olarak kendi firma bünyemizde staj yapma imkânı tanımaktayız.

İş Güvenliği Uzmanlık Eğitimi Program İçeriği;

• Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması
• İş Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi
• İş Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü
• Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği
• Temel Hukuk
• İş Hukuku
• Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
• Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler
• İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları
• İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
• Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi
• Çalışma Ortamı Gözetimi
• İş Hijyeni
• İşyeri Bina ve Eklentileri
• Fiziksel Risk Etmenleri
• Kimyasal Risk Etmenleri
• Biyolojik Risk Etmenleri
• Psikososyal Risk Etmenleri
• Ergonomi
• Korunma Politikaları
• Kaynak İşlerinden İş Sağlığı ve Güvenliği
• Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
• Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve Güvenliği
• Motorlu Araçlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
• El Aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
• Bakım – Onarım İşlerinden İş Sağlığı ve Güvenliği
• Yangın
• Acil Durum Planları
• Sağlık ve Güvenlik İşaretleri
• Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri
• Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
• Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
• Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
• Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
• Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
• İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
• Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
• Kişisel Koruyucu Donanımlar
• İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat ve Kullanımının İş Sağlığı ve Güvenliği
• İş Kazaları
• Sağlık Gözetim ve Meslek Hastalıkları
• İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler
• Ağır ve Tehlikeli İşler
• Çalışma Yaşamında Özel Risk Grupları
• Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması
• Çalışma Hayatında Etik
• Yetişkin Eğitim, İşyerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi ve İletişim
• Değerlendirme ve Son Test

B VE A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİNE KİMLER KATILABİLİR?

B VE A SINIFI UZMANLIK EĞİTİMİNE KATILMA KOŞULLARI NELERDİR?

• C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlık belgesine sahip olup, belge tarihi itibariyle 3 yıl
(1095 gün) fiilen iş güvenliği alanında hizmet vererek B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlık temel eğitim programına,
• B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlık belgesine sahip olup, belge tarihi itibariyle 4 yıl
• (1460 gün) fiilen iş sağlığı ve güvenliği alanında hizmet vererek A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlık temel eğitim programına, müracaat etmek isteyenlerden istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.
B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlık veya A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlık eğitimi almak için eğitim kurumuna hitaben yazılmış dilekçe,
1. Geçerli C veya B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi,
Açıklama: (30 Haziran 2012 tarihli ve 28339 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun Geçici 5 inci maddesi’’ gereğince değiştirilmiş şekliyle)
2. Lisans diploması,
3. Nüfus cüzdanı,
Açıklama: ((B) sınıfı için 3 yılı, (A) sınıfı için 4 yılı kapsayan ve kişinin iş güvenliği uzmanı olarak çalıştığı firma tarafından, bu kişi adına yapılan prim ödemesine ilişkin belge)
4. İşyerinin kişiyi iş güvenliği uzmanlı olarak görevlendirdiğine dair işyeri unvanlı, antetli ve işveren imzalı yazı veya firma ile iş güvenliği uzmanı arasında yapılan ve Bakanlığa bildirilen iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi,
5. Kişinin iş güvenliği uzmanı olarak çalıştığı tarih aralığını gösteren işyeri unvanlı, antetli ve işveren imzalı yazı,
6. Kişinin iş güvenliği uzmanı olarak imzasının bulunduğu,
• 4857 sayılı İş Kanunu’nun 80 inci maddesine göre söz konusu işyerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulması zorunluluğu bulunması halinde, kurul karar defteri,
• Risk değerlendirme çalışmaları,
• Acil durum planları gibi ispata yönelik belge ve dokümanlar.
Açıklama: Bu maddede yer alan belgelerin, (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi için 3 yıllık, (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimi için 4 yıllık süreyi kapsaması şartı aranacaktır.
İş Güvenliği Uzmanlık Sınavları;
İş Güvenliği Uzmanlık Sınavları ne Zaman ve Nasıl Yapılır?
Mayıs ve aralık ayları olmak üzere yılda iki kere gerçekleştirilmektedir. İş Güvenliği eğitimi alan bütün katılımcılarımız ÖSYM tarafından gerçekleştirilen bu sınava sınırsız girme hakkına sahiptir.
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı sınavlarına girmeye hak kazanan katılımcılarımızın sınavda 50 soru üzerinden en az 35 doğru yaparak 100 üzerinden 70 puan almaları gerekmektedir.


A SINIFI, B SINIFI VE C SINIFI OLMAK ÜZERE TÜM İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMLERİNE KATILMAK ÜZERE ÇALIŞMA BAKANLIĞINDAN YETKİLİ EĞİTİM KURUMUMUZ İLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ.

Tüm sorularınız için 0224 443 10 00 numaralı telefonumuzdan Mavi Akademi ile iletişime geçebilirsiniz. 


Haber Arşivi...

Biz Sizi Arayalım

 

Hizmet almak istediğiniz şubemiz :  

E-Bülten, Kampanya, Duyuru, Eğitim/Hizmet/Ürün Bilgilendirme mesajları için:

SMS izni veriyorum
Eposta izni veriyorum

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu:

Bilgilendirme metnini okudum, kabul ediyorum

Şubelerimiz

Mavi Akademi Mesleki Yeterlilik Kurumu

Adres: Üçevler mah.
Burçak 220 sok.
No: 4 - Kat: 5 - D:19
Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 443 10 00 dahili: 110
Cep tel: (+90 532) 138 44 86
E-posta: info@maviakademi.com.tr
Haritada gör

Mavi Akademi İlk Yardım Eğitim Merkezi Bursa

Adres: Üçevler mah.
Burçak 220 sok.
No: 4 - Kat: 5 - D:20
Nilüfer Bursa
Cep tel: (+90 532) 138 44 19
Tel: (+90 224) 443 10 00 dahili: 106
Cep tel: (+90 532) 697 56 96
E-posta: egitim@maviakademi.com.tr
Haritada gör

Mavi Akademi İlk Yardım Eğitim Merkezi İstanbul

Adres: Çamlık Mah. İkbal Cad. Dinç Sok.No:28 K:5 Ümraniye İstanbul
Tel: (+90 216) 350 43 43 dahili: 106
Cep tel: (+90 532) 138 44 19
Cep tel: (+90 533) 764 99 16
E-posta: ilkyardim@maviakademi.net
Haritada gör

İşkur Özel İstihdam Bürosu

Adres: Üçevler Mah. Burçak 220 sok. No:4 Kat:5 D:17 Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 443 10 00 dahili: 109
Cep tel: (+90 546) 539 79 09
Cep tel: (+90 532) 698 52 18
E-posta: ik@maviakademi.net
Haritada gör

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB)

Adres: Üçevler mah.
Burçak 220 sok. No: 4 - K: 5 - D: 18
Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 443 10 00 dahili: 107
Cep tel: (+90 530) 231 18 08
Cep tel: (+90 532) 697 56 96
E-posta: osgb@maviakademi.net
Haritada gör

Mavi Akademi İş Güvenliği Uzmanlığı İş Yeri Hekimliği Diğer Sağlık Personeli Eğitim Merkezi

Adres: Üçevler mah.
Burçak 220 sok.
No: 4 - Kat: 5 - D:17
Nilüfer Bursa
Tel: (+90 224) 443 10 00 dahili: 108
Cep tel: (+90 531) 138 44 94
Cep tel: (+90 532) 697 56 96
E-posta: egitim@maviakademi.net
Haritada gör

İşkur Özel İstihdam Bürosu Bursa Merkez

Adres: Konak mahallesi Lefkoşe caddesi İltuğ İş Merkezi Kat: 4 Daire:16 (Bauhaus Karşısı) Nilüfer Bursa
E-posta: info@mavievdebakim.com
Haritada gör
İŞKUR Özel İstihdam Bürosu Mavi Akademi Türkiye İş Kurumu’nun 30.01.2018 tarih ve 511 numaralı izin belgesi ile faaliyet göstermektedir.
4904 sayılı Kanun uyarınca iş arayanlardan ücret alınmayacak ve menfaat temin edilemeyecektir.
Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
İletişim Hattı : 444 75 87
Telefon : (0 224) 225 17 46 - (0 224) 225 17 45 - (0 224) 225 15 15 Faks : (0 224) 220 20 13
E-Posta : bursa@iskur.gov.tr
Adresimiz : Üçevler Mh. Esra Sk N:1 Nilüfer/Bursa